1,315 total views

🔸🔹กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคเหนือ” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸🔹

🔸🔹กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคเหนือ” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸🔹   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่าย […]

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล ปีที่ 4

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ปีที่ 4 (12 กันยายน 2560-12 กันยายน 2561)   ปกหน้า คำนำ สารบัญ ประกาศพระบรมราชโองการ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลการดำเนินการ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ นโยบายข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายข้อ ๒ การรักษาคว […]

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function) ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายเ […]

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function)ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) จังหวัดชลบุรี โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์) วันที่ 25 มกราคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสร […]