2,629 total views

22/10/2022

ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการภายในงาน เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ในวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคเหนือ (ปค.ภาคเหนือ) โดย น.ส.รชนิศ ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ น.ส.เกศรัตน์ วิศวไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการภายในงาน เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10  […]
20/10/2022

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการภาคเหนือตอนบน (U2T for BCG) รวมทั้งหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภาค ภาคเหนือ

ช่วงเช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ – ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) และนายเมธี ลิมนิยก […]
20/10/2022

“U2T for BCG Fair” งานมหกรรมสินค้าคุณภาพ สินค้าผ่านการคัดสรร จากโครงการ U2T for BCG สินค้าดีมีคุณภาพจากตำบลในพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานน ที่ปรึกษา รมว.อว. นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการ […]
03/10/2022

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบแชมป์ชิงแชมป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 ณ ลานน้ำพุหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบแชมป์ชิงแชมป์ ประจำปีพุทธศักราช 2 […]