677 total views

บทความเกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เรืออสูร

​เรืออสูรเป็นเรือศีรษะสัตว์ที่ทำโขนเรือเป็นรูปอมนุษย์ กายท่อนบนเป็นอสูร ท่อนล่างเป็นนก สันนิษฐานว่าได้แบบอย่างจากภาพสัตว์หิมพานต์ ดังปรากฏรูปอมนุษย์ครึ่งอสูรครึ่งนกในหนังสือภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยดำ ของหอสมุดแห่งชาติ ระบุชื่อว่า อสุรวายุภักษ์ และอสุรปักษา รูปอมนุษย์นี้อาจได้รับอิทธิพลมาจากพญาวายุ […]

บทความเกี่ยวกับขบวนพยุห ยาตราทางชลมารค เรือคู่ชัก

เรือคู่ชัก คือเรือสำหรับจูงเรือพระที่นั่ง และเรืออื่นๆ ที่ไม่มีฝีพาย เช่น เรือการละเล่นในตอนหนึ่งของพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี [ทิ-พา-กอ-ระ-วง-มะ-หา-โก-สา-ทิ-บอ-ดี] (ขำ บุนนาค) ระบุว่ารัชกาลที่ 1 โปรดให้สร้างเรือพระที่นั่งและเรือขบวนประเภทต่างๆ มีเร […]

บทความเกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เรือดั้ง

​เรือดั้ง เป็นเรือทาน้ำมันหัวท้ายงอน เฉพาะหัวเรือจะงอนเชิดสูงกว่าทางด้านท้ายเรือเล็กน้อย เป็นเรือกันนำอยู่หน้าขบวนเรือ คำว่า ดั้ง หมายถึง หน้า เรือดั้ง จึงหมายถึง เรือที่อยู่หน้าขบวนในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมัยอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราเพชรพวงทางชลมาร […]

นายจำลอง ผู้ช่วย รมว.อว. เปิดงานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ “2019 WORLD CULTURE FESTIVAL”

(16 พฤศจิกายน 2562) นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน เปิดงานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ “2019 World Culture Festival” โดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellows […]