Rachchanon

 885 total views

11/12/2018

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ 1. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.ส่วนกลาง) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่ง นักจัดกา […]
11/12/2018

การจัดประชุมตัวชี้วัดสำนัก ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน

  1.แบบฟอร์มสรุปตัวชี้วัดและเกณฑ์ให้คะแนนตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561.docx 2.ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน.doc  85,795 total views
11/12/2018

โครงการทดสอบระบบสารสนเทศ

โครงการทดสอบระบบสารสนเทศ  1,171 total views
11/12/2018

ประกาศจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ภารกิจสนับสนุนงานสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ประกาศจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ภารกิจสนับสนุนงานสารสนเทศ  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา         สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดหกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มีความประสงค์ […]