Rachchanon

 1,404 total views

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรมการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรมการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส่วนบริหารงานเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ด้วย ส่วนบริหารงานเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่า […]

กระทรวงวิทย์ ผนึกกำลัง 3 หน่วยงาน ผลักดันนวัตกรรมยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

งานแถลงข่าว เปิดโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 16 มกราคม 2561 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแถลงข่าว “โคร […]

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ)

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ) File Name : แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ) File Type : Microsoft Word    Size : 72 KB  35,927 total views

แบบฟอร์มบันทึกภายใน สป.วท.

แบบฟอร์มบันทึกภายใน สป.วท.  1,421 total views