775 total views

15/04/2020

(วันที่ 15 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนงานยุทธศาสตร์ (สยส.) ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย การจัดทำกรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 👉🏻 อธิบายความเชื่องโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 👉🏻 อธิบายแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2564 ὄ […]
16/04/2020

(วันที่ 16 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนบริหารงานเทคโนโลยี (สบท.สส.) ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย👉🏻 นำเสนอและหารือในส่วนของแบบฟอร์มการติดตามการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563👉🏻 ผลการติดตามและประเมินผลการจัดงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจาปี 2562 ของ สถาบันการศึกษา/สมาคมที […]
17/04/2020

วว.เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสา 70 อัตรา หวังบ่มเพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ แก้ปัญหาว่างงาน จากสถานการณ์วิกฤติโควิด – 19

กรุงเทพฯ–16 เม.ย.–สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยแก้ปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสาจำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บั […]
17/04/2020

Zoom Cloud Meeting วันที่ 17 เมษายน 2563 สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงาน อว. ภาคเหนือ (ศวภ.1) ได้นําเสนอข้อมูล การพัฒนาสับปะรดภาคเหนือแบบครบวงจร ด้วย วทน ปี 2562 – 2563

Zoom Cloud Meeting วันที่ 17 เมษายน 2563 สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงาน อว. ภาคเหนือ (ศวภ.1) ได้นําเสนอข้อมูล การพัฒนาสับปะรดภาคเหนือแบบครบวงจร ด้วย วทน ปี 2562 – 2563 โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงานปี 2562 โครงการสับปะรด ภาคเหนือ เป้าที่ตั้งไว้ […]