4,726 total views

02/05/2019

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนชื่อใหม่

 4,726 total views
02/05/2019

การกำหนดเลขประจำของหน่วยงานกระทรวง อว.

ดาวน์โหลด การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขหนังสือออกของกระทรวง อว.  101,674 total views,  1 views today
08/05/2019

ประชุม วทน. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อ วันที่ 7 พ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมยอแสงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ. เชียงราย) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด อว. ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ […]
14/05/2019

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 1,056 total views