308 total views

14/12/2021

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องอบกระเทียมดำประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องอบกระเทียมดำประหยัดพลังงาน ที่พัฒนาโดย นายสมศักดิ์ แข็งแรง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพ […]
14/12/2021

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องอัดดินและปลูกผักอินทรีย์ในท่อ PVC แบบอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องอัดดินและปลูกผักอินทรีย์ในท่อ PVC แบบอัตโนมัติ ที่พัฒนาโดยนายอภิชาติ ตาเหียง วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่ […]
14/12/2021

กปว. ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลาว

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลาว อ.พาน จ.เชียงราย สำรวจความต้องการเครื่องจักรต้นแบบฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ศึกษากระบวนการและกำลังการผลิตรวมถึงวิเคราะห์ความเ […]
14/12/2021

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องกำจัดกลิ่นและทำความสะอาดขวดน้ำดื่มด้วยสเปรย์โอโซนฟองนาโนเข้มข้น

9 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องกำจัดกลิ่นและทำความสะอาดขวดน้ำดื่มด้วยสเปรย์โอโซนฟองนาโนเข้มข้น พัฒนาโดย นายชูเกียรติ ปันตา วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจ […]