113,354 total views

11/12/2018

แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ)

แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ)   File Name :แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ) File Type : Microsoft Word    Size : 72 KB  113,354 total views
11/12/2018

ประกาศผลการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560

คลิ๊ก !! ดาวน์โหลด ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง ดำเนินโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร […]
11/12/2018

แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง ข้อ 22 (กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง ข้อ 22 (กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) File Name :แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง ข้อ 22 (กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) File Type : Microsoft Word    Size : 73 KB  1,476 total views
11/12/2018

โครงการส่งเสริมงานด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมงานด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562    โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ  พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลิตภาคเกษตร  โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  โครงการ OTOP  โครงการ ศวภ.  ผลผลิต การให้บริการเผยแพร่  ผลผลิตถ่ายทอดเทคโนโล […]