4,370 total views

05/03/2021

ประชุม อว.ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

วันนี้ 4 มีนาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้เข้าร่วมประชุม อว.ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รศ.ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพ […]
08/03/2021

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล / รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชมเชย (1) : เครื่องผลิตน้ำแตงโมสดแยกเมล็ดสถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รางวัลชมเชย (2) : อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันการหกล้มด้วยสปริง 4 ทิศทาง แจ้งพิกัดตำแหน่ง (GPS) ด้วยพลังงานจาก Solar cellสถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเทคน […]
30/03/2021

พิธีส่งมอบ โรงอบแห้งอาหารทะเลพลังงานแสงอาทิตย์แบบความร้อนเสริมภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร

พิธีส่งมอบ โรงอบแห้งอาหารทะเลพลังงานแสงอาทิตย์แบบความร้อนเสริมภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ให้กับชุมชนหลังคลัง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยมี สส.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารในจังหวัด อบจ.และนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ผ […]
30/03/2021

ดร.เอนก ชูเวียงท่ากาน เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมหลากหลายชาติพันธุ์ พร้อมร่วมเปิดการอบรมโครงการวิจัย “การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองสำหรับตลาดในยุค …

 28 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เวลาประมาณ 09.30 น. / ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินทางไปยังตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว และตรวจเยี่ยม “การขับเคล […]