2,631 total views

18/11/2020

ลงพื้นที่โครงการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ลงพื้นที่โครงการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโ […]
18/11/2020

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”แนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วย อววน. ของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโลยี

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สส.สป.อว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”แนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วย อววน. ของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโลยี ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. มอบหมายแนวทางในการระดมความคิดเห็นแนวทางการขับ […]
23/11/2020

ลงพื้นที่โครงการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ลงพื้นที่โครงการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื […]
23/11/2020

ตามที่ได้ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ประจำโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำภูมิภาค ภาคใต้ และได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ตามที่ได้ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ประจำโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำภูมิภาค ภาคใต้ และได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นั้นบัดน […]