2,194 total views

27/08/2020

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก รมว.อว. เข้าร่วมประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 2/2563 ณ จ.ระยอง เพื่อผลักดันโครง SMC ของ อว.

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 (ครม.สัญจร) โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เข้าร่วมการประช […]
27/08/2020

ดร.เอนก ย้ำ ภูมิใจ อว. มีคนและนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง พร้อมสนับสนุนเขตนวัตกรรมการแพทย์โยธีเต็มที่ เร่งนำการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ได้จริงตามความต้องการของประเทศ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) หรือ YMID  ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็ […]
27/08/2020

อพวช. เปิดหลักสูตรค่าย ONE DAY CAMP ประจำเดือน ก.ย. ใหม่ 6 ค่าย

20 สิงหาคม 2563 – ปทุมธานี / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดหลักสูตรค่าย One Day Camp ในเดือนกันยายน 2563 ใหม่ 6 ค่าย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สั่งสมประสบการณ์การเรียฟนรู้นอกห้องเรียนใ […]
27/08/2020

วว. ต้อนรับ “นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านระบบขนส่งทางราง & นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม

 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหารและนักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชม วว. ขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริการอุ […]