ข่าวภาระกิจสำนัก

 60,215 total views

##ประกาศรับสมัครงาน##

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) 2) นักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) ผู้สนใจสามาร […]

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงาน (Final) RID & TPD 2562 และลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562

โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 เครื่อง ดังนี้ -วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ชื่อโครงการ : เครื่องปรุงผสมน้ำสมนุไพรและน้ำผลไม้บรรจุขวดพร้อมดื่มขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกล้วยบ้านหนองยาง จำนวนสมาชิก 20 คน -วั […]

( วันที่ 16 ธันวาคม 2562 )สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.2) ร่วมกับ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี สำหรับเครือข่าย อว. ในภูมิภาค ” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสต […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) นำโดย ดร.สรรณพ นาควานิช ผอ.ศวภ.4 ร่วมกับ ทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพั […]