ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

📣📣 87 ปี 24 มิถุนายน 2475 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง. วันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นวันสำคัญทางการเมืองไทย เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ถือเป็นวันที่เรียกว่า ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษ […]

3 กรกฎาคม วันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day)

3 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์พลาสติกในประเทศไทยและผลกระทบ ทั้งต่อมนุษย์ด้วยกันเองและต่อระบบนิเวศ นโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการลด ละ เลิกการใช้พลาสติกและผลดำเนินการ รวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับป […]

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประสูติเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ […]

รองเลขาธิการ กกอ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานฯ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม ประเทศชาติ และศิษย์เก่าที่ได้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  738 total views