69,517 total views

อว. จัด “ROAD SHOW กองทุนยุวสตาร์ทอัพภาคกลาง” สนับสนุนเงินทุนให้นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ สู่ผู้ประกอบการ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานเปิดงาน “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคกลาง” จัดโดยกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย […]

(เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) นำโดยนายเมธี ลิมนิยกุล ผอ.ศวภ.1จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮับ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.อว. เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน” และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโ […]

ไบโอเทค สวทช. ขยายผลงานวิจัยการใช้ไวรัส NPV กำจัดหนอนศัตรูพืช ชูเกษตรปลอดภัย ใน ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม จ.เชียงใหม่หวังใช้เทคโนโลยีจีโนม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ณ ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม จ.เชียงใหม่ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) มีการขยายผลการนำผลงานวิจัย ไวรัสเอ็น พี วี (NPV) เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิท […]

‘ข้าวหอมนาคา’ ข้าวเหนียวสะเทินน้ำสะเทินบก สายพันธุ์แรกของไทย

ไบโอเทค สวทช. เปิดตัวข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ‘หอมนาคา’ สะเทินน้ำสะเทินบก ‘ข้าวเหนียว’ เป็นตัวแทนความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน เพราะเป็นอาหารหลักของคนในพื้นที่ แต่ด้วยบริบทที่ไม่เป็นใจ ทุ่งนาลุ่มน้ำโขงจึงต้องเผชิญภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและความแห้งแล้ง จนแทบไม่เคยได้ปริมาณผลผลิตทัดเทียมพื้น […]