660 total views

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวะและอุดมศึกษาประจำภูมิภาค ปี พ.ศ. 2563 (รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายในงานเกษตรอีสานใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติจากนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายถ่ายทอดเทคโนโล […]

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ร่วมกับ ทีมวิศวกร MTEC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ประชุมหารือ เกี่ยวกับ แนวทางโครงการสร้างเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการผลิตรองเท้ายางพาราผสมใยเปลือกทุเรียน กับ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  1,528 total views

จิสด้า พัฒนาระบบด้านความปลอดภัยให้กับจังหวัด

 จิสด้า ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านความปลอดภัยให้กับจังหวัด หรือ Application Safe Safe ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแกไขปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสน […]

สวทช. – อว. จับมือ จุฬาฯ และ กลาโหม ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านแบตเตอรี่ล้ำสมัยฯ เสริมความเข้มแข็งการผลิตแบตเตอรี่จากวัตถุดิบในประเทศ ลดพึ่งพาจากต่างประเทศ

 (7 กุมภาพันธ์ 2563) : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม (กห.) ลงนามความร่วมมือ “โครงการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมแบ […]