775 total views

(วันที่ 15 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนงานยุทธศาสตร์ (สยส.) ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย การจัดทำกรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 👉🏻 อธิบายความเชื่องโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 👉🏻 อธิบายแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2564 ὄ […]

ต่อยอดงานวิจัย สกสว. ใช้ AI ตรวจสอบคุณภาพการผลิตหน้ากากอนามัยในโรงงาน CP

  ความคืบหน้าการผลิตหน้ากากอนามัยของโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย CP ล่าสุดขณะนี้ ทางโรงงานเริ่มเดินเครื่องทดลองการผลิต โดยมีการนำผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ CiRACORE Platform ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพหน้ากากอนามัยก่อนบรรจุลงซอง ด้วยการใช้ AI ในระบบ automation ที่ไม่ใช้แรงงานคน ซึ่งมีกำลั […]

Zoom Cloud Meeting (เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.) โดยศูนย์ประสานงาน อว. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.2) ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

ประเด็นสำคัญเรื่องที่ 1. รายงานผลการดำเนินงานของ ศูนย์ประสานงาน อว.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.2) ไตรมาสที่ 1-2 ปี พ.ศ. 2563 1. แผนงาน/โครงการด้าน อววน. ที่บรรจุในแผนระดับพื้นที่ 2. แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน : จำนวน 4 แผนงาน/โครงการดังนี้ 👉🏻 การพัฒนาระบบสารสนเทศโคขุนคุณภาพและสินค้ […]

รู้ทันการอยู่รอดไวรัสโคโรนา ลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

ทราบกันดีแล้วว่าโรค COVID-19 ที่กำลังระบาดรุนแรงทั่วโลกขณะนี้ เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งโรค COVID-19 มีสัญญาณการแสดงออกของโรคที่กว้างมาก โดยมีทั้งผู้ป่วยที่อาการรุนแรง มีอาการไม่รุนแรงเหมือนเป็นไข้หวัดทั่วไป หรืออาจไม่มีอาการเลย ที […]