580 total views

ติดตามประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทย […]

วว. ต้อนรับ “นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านระบบขนส่งทางราง & นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม

 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหารและนักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชม วว. ขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริการอุ […]

อพวช. เปิดหลักสูตรค่าย ONE DAY CAMP ประจำเดือน ก.ย. ใหม่ 6 ค่าย

20 สิงหาคม 2563 – ปทุมธานี / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดหลักสูตรค่าย One Day Camp ในเดือนกันยายน 2563 ใหม่ 6 ค่าย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สั่งสมประสบการณ์การเรียฟนรู้นอกห้องเรียนใ […]

ดร.เอนก ย้ำ ภูมิใจ อว. มีคนและนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง พร้อมสนับสนุนเขตนวัตกรรมการแพทย์โยธีเต็มที่ เร่งนำการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ได้จริงตามความต้องการของประเทศ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) หรือ YMID  ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็ […]