870 total views

มติครม.ให้วันที่ ๓ มิถุนายน เป็นวันหยุด

มติครม.ให้วันที่ ๓ มิถุนายน เป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ ตามที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี […]

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 1,062 total views

ประชุม วทน. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อ วันที่ 7 พ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมยอแสงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ. เชียงราย) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด อว. ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ […]

การกำหนดเลขประจำของหน่วยงานกระทรวง อว.

ดาวน์โหลด การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขหนังสือออกของกระทรวง อว.  101,729 total views