1,581 total views

วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

📣📣 87 ปี 24 มิถุนายน 2475 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง. วันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นวันสำคัญทางการเมืองไทย เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ถือเป็นวันที่เรียกว่า ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษ […]

“สรนิต” ปลัดกระทรวง อว. กล่าวบรรยาย “การปรับบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

 วันที่ (12 มิถุนายน 2562) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรม […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเพิ่มมูลค่าการผลิตผ้าให้แก่กลุ่มอาชีพจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 62 ที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเพิ่มมูลค่าการผลิตผ้าให้แก่ […]

ศวภ.1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา

ศวภ.1 ประกาศรับสมัครงาน 1 อัตรา 📣🙋‍♂️🙋‍♀️สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคร […]